Bun­des­stütz­punkt Frank­furt (Oder)
Adres­se:Bun­des­stütz­punkt Boxen Frank­furt (Oder)
c/o Sport­zen­trum der Stadt Frank­furt (Oder)
Stend­a­ler Stra­ße 26
15234 Frank­furt (Oder)
Lei­tung:Ste­fan Köber
Kon­takt:Mail: s.koeber@boxverband.de